Põhikiri

MTÜ MUHU KÄSITÖÖSELTSI OAD JA EED PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 Vabatahtlikult organiseeritud seltsi ametlik nimetus eesti keeles on:
Mittetulundusühing Muhu käsitööselts Oad ja Eed
1.2 Seltsi juriidiline aadress on: Muhu Ühisturustuspunkt, Liiva küla, 94701, Muhu vald, Saare maakond.
Seltsi postiaadress on: Muhu Ühisturustuspunkt, Liiva küla, 94701, Muhu vald, Saare maakond.
1.3 Ühingu majandusaasta algab 01.01. ja lõpeb 31.12.
1.4 Ühing on asutatud tähtajatult.
1.5 MTÜ Muhu käsitööselts Oad ja Eed (edaspidi selts) on asutatud mittetulundusliku huviühinguna ja seltsi põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele tulu saamine ega jaotamine.
1.6 Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadustest, Eesti Vabariigi poolt
ratifitseeritud rahvusvahelise õiguse aktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.7 Selts on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma arveldusarve, pitsat ja logo.
1.8 Selts vastutab oma tegevuse eest ainult seltsi vara ja vahenditega.
1.9 Seltsi liikmeil ei ole õigust seltsi varale ja selts ei vastuta oma liikmete varaliste kohustuste eest.

II SELTSI TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID:

2.1 Seltsi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1 Rahvusliku käsitöö ja rahvakultuuri traditsioonide hoidmine ja edendamine.
2.1.2 Kaasaegse käsitöö arendamine.
2.1.3 Maainimeste iseteadvuse tõstmine.
2.1.4 Kodukultuuri edendamine.
2.2 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on seltsil õigus:
2.2.1 Korraldada kursusi, õppepäevi, näitusi, näitusmüüke, seminare, messe, laadapäevi.
2.2.2 Omada ruume (ka kinnisvara), seadmeid, vahendeid, pangaarvet, müügipunkte.
2.2.3 Astuda liitudesse ja ühendustesse nii Eestis kui välismaal.
2.2.4 Sõlmida sõprussidemeid teiste seltside ja liitudega (ka välismaal).

III SELTSI LIIKMED

3.1 Seltsi liikmeteks võivad olla nii käsitööga tegelevad kui ka käsitööst, rahvus- ning kodukultuuri arengust huvitatud täisealised füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnustavad seltsi põhikirja ja astuvad seltsi liikmeks oma avalduse alusel.
3.2 Selts võib põhikirja muutmata moodustada laste ja noorterühmi.
3.3 Uute liikmete vastuvõtu otsustab seltsi juhatus.
3.4 Seltsist lahkumiseks esitab seltsi liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.5 Üldkoosoleku otsuse alusel arvatakse seltsi liikmete nimekirjast välja isikud:
3.5.1 Kes ei ole võtnud osa seltsi tööst ega tasunud liikmemakse jooksva aasta jooksul.
3.5.2 Kes on ebaseaduslikult tegutsenud volitusteta või volituse piire ületades seltsi nimel ja see tegevus on kahjustanud seltsi põhikirjalisi huve või rikkunud tema mainet.
3.5.3 Kes teadlikult on tegutsenud seltsi põhikirjalise tegevuse vastu.
3.6 Isikud, kes lahkuvad seltsist või arvatakse välja seltsi nimekirjast, kaotavad õiguse seltsi varale ja hoiustele.
3.7 Seltsi liikmed maksavad liikmemaksu üldkoosolekul kindlaks määratud summas ja suuruses.
3.8 Seltsist lahkumisel või seltsi liikmest väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.
3.9 Seltsi liikmetel on õigus:
3.9.1 Valida ja olla valitud seltsi juhtorganitesse.
3.9.2 Osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul.
3.9.3 Võtta osa kõigist seltsi poolt korraldatud üritustest.
3.9.4 Kasutada kõiki seltsi poolt pakutavaid teenuseid.
3.9.5 Saada seltsi juhatuselt informatsiooni seltsi tegevusest.
3.9.6 Esindada seltsi nii kodu kui välismaal seltsi esimehe poolt antud volituste piires.
3.9.7 Astuda seltsist välja.
3.10 Seltsi liikmed on kohustatud:
3.10.1 Võtma aktiivselt osa seltsi tegevusest.
3.10.2 Hoidma seltsi vara ja tasuma korrapäraselt liikmemakse.
3.10.3 Oma tegevuses seltsi liikmena arvestama seltsi põhikirjalisi huve.

IV SELTSI VARA

4.1 Seltsi vara tekib:
4.1.1 Seltsi liikmete sisseastumis-ja liikmemaksudest.
4.1.2 Varalistest annetustest ja eraldistest.
4.1.3 Tulust, mida võidakse saada seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.
4.1.4 Muust tulust, mis vajalik seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
4.2 Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik seltsi põhikirjaliste eesmärkise saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadustega.

V ÜLDKOOSOLEK

5.1 Seltsi kõrgemaks võimuorganiks on üldkoosolek, mis korralisena kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
5.2 Üldkoosoleku pädevuses on:
5.2.1 Seltsi põhikirja vastuvõtmine, täiendamine ja muutmine.
5.2.2 Seltsi tegevuse eesmärgi muutmine.
5.2.3 Seltsi reorganiseerimine ja likvideerimine.
5.2.4 Seltsi juhatuse valimine ja tema kompetentsi kindlaksmääramine.
5.2.5 Juhatuse aruande vastuvõtmine ja kinnitamine.
5.3 Üldkoosolek on pädev otsustama, kui kohal on vähemalt 50%+ 1 liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.3.1 Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi seltsi liikmete nõusolek.
5.4 Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus:
5.4.1 Põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui seltsi huvid seda nõuavad.
5.4.2 Majandusaasta aruande kinnitamiseks.
5.4.3 Kui 1/10 seltsi liikmetest seda nõuab.
5.4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele teatama 7 päeva ette.
5.5 Üldkoosolek määrab oma otsusega vähemalt kaheliikmelise revisjonikomisjoni, kes teostab järelvalvet ühingu majandustegevuse üle.
5.5.1 Revisjonikomisjon määratakse üheks aastaks.
5.5.2 Arvepidamise aasta on kalendriaasta.

VI SELTSI JUHATUS

6.1 Üldkoosoleku poolt valitakse juhatuse esimees 3 aastaks.
6.2 Juhatuse esimees valib 2-liikmelise meeskonna ja esitab juhatuse koosseisu kinnitamiseks üldkoosolekule.
6.3 Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku juhatuse liikmete algatusel või vähemalt poolte juhatuse liikmete nõudel.
6.4 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on pooled juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kusjuures juhatuse esimehe hääl on otsustav häälte jagunemise korral.
6.5 Juhatuse ülesanded on:
6.5.1 Üldkoosoleku otsuste täitmise tagamine liikmeskonnale.
6.5.2 Jooksvate küsimuste lahendamine.
6.5.3 Seltsi esindamine ametiasutustes ja organisatsioonides.
6.5.4 Seltsi vara ja hoiuste valitsemine.
6.5.5 Seltsi liikmeskonna huvide kaitsmine.
6.5.6 Seltsi majandustegevuse organiseerimine.
6.5.7 Raamatupidamise ja aruandluse korraldamine.

VII SELTSI REORGANISEERIMINE

7.1 Selts reorganiseeritakse üldkoosoleku otsusega seaduses sätestatud korras.
7.2 Seltsi reorganiseerimiseks moodustatakse üldkoosoleku otsusega seltsi reorganiseerimiskomisjon.
7.3 Reorganiseerimiskomisjon töötab välja ja esitab reorganiseerimise kava üldkoosolekule hiljemalt ühe kuu jooksul komisjoni moodustamise päevast, kui üldkoosoleku otsusega ei sätestata teisiti.

VIII SELTSI LIKVIDEERIMINE

8.1 Selts likvideeritakse üldkoosoleku otsusega seaduses sätestatud korras.
8.2 Seltsi likvideerimiskomisjon moodustatakse üldkoosoleku otsuse alusel.
8.3 Seltsi likvideerimiskomisjoni ülesandeks on:
8.3.1 Seltsi vara ja rahaliste vahendite inventeerimine.
8.3.2 Seltsi võlgade ja maksete tasumine.
8.3.3 Üldkoosolekule aruande esitamine seltsist järelejäänud vara ja vahendite kohta.
8.3.4 Teatamine seltsi tegevuse likvideerimismenetlusest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
8.4 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara seltsi üldkoosoleku otsuse alusel.
8.5 Seltsi tegevus loetakse lõpetatuks viimase üldkoosoleku otsuse alusel, kus kinnitatakse likvideerimiskomisjoni lõppakt ja esitatakse avaldus registripidajale kande kustutamiseks.